Selective transfection with osmotically active sorbitol modified PEI nanoparticles for enhanced anti-cancer gene therapy

 Nội dung tóm tắt: Selective transfection with osmotically active sorbitol modified PEI nanoparticles for enhanced anti-cancer gene therapy

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cúc

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Tế bào

 Đăng tại: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (0927-7765, E-ISSN:1873-4367)

 Tập, (số), trang: 119, 126-136

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2014

 File đính kèm:

 Số lần xem: 12

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt