Potential of zinc-loaded graphene oxide and arbuscular mycorrhizal fungi to improve the growth and zinc nutrition of Hordeum vulgare and Medicago truncatula

 Nội dung tóm tắt: Potential of zinc-loaded graphene oxide and arbuscular mycorrhizal fungi to improve the growth and zinc nutrition of Hordeum vulgare and Medicago truncatula

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Nguyễn Thị Diễm, Stephanie J. Watts-Williams, Shervin Kabiri, Dusan Losic, Michael J. McLaughlin

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Tế bào, Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Applied Soil Ecology (0929-1393, E-ISSN:1873-0272)

 Tập, (số), trang:

 Số ISSN/ISBN: 0929-1393

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 13

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt