Phân lập và sàng lọc các chủng Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm thẻ chân trắng nuôi tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế bằng chỉ thị phân tử 16s rRNA

 Nội dung tóm tắt: Bênh hoai tử gan tụy cấp tinh (AHPND – acute hepatopancreatic necrosis disease) trên tôm the chân trăng la môt trong nhưng bênh gây thiêt hai nghiêm trong cho nganh nuôi tôm cua tinh Thưa Thiên Huê noi chung va huyên Phong Điên noi riêng trong nhưng năm gân đây. Bênh lam cho tôm chêt hang loat ơ giai đoan 20–45 ngay tuổi (ty lê tôm chêt lên đên 100%) trên ca tôm su va tôm the chân trăng. Tác nhân gây bênh AHPND la do các chung vi khuân Vibrio chưa hai gen đôc tô PirA va PirB, cung năm trên môt plasmid. Băng ky thuât PCR vơi hai căp môi đăc hiêu, chung tôi đa xác đinh đươc hai chung Vibrio sp. K5 va Vibrio sp. K21 mang hai gen đôc tô PirA va PirB gây bênh AHPND trên tôm the chân trăng nuôi tai Phong Điên, Thưa Thiên Huê trong sô năm chung vi khuân Vibrio phân lâp đươc tư các mâu tôm bênh phâm. Phân tich trinh tư gen 16S rRNA đa sang loc đươc hai chung Vibrio sp. K5 va Vibrio sp. K21 thuôc loai Vibrio parahaemolyticus.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Quang Linh, Trần Thúy Lan, Lê Thị Tuyết Nhân, Nguyễn Thị Kim Cơ, Trần Quốc Dung

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ enzyme và protein, Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen, Phòng thí nghiệm Tế bào

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học tự nhiên

 Tập, (số), trang: 128, 1E, 47-58

 Số ISSN/ISBN: pISSN 1859–1388; eISSN 2615–9678

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước: 0,75

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 131

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt