Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của ngao dầu (Meretrix meretrix) ở vùng cửa biển Thuận An, Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của ngao dầu (Meretrix meretrix) ở vùng cửa biển Thuận An, Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Văn Huy, Trần Vinh Phương, Phan Thị Thu Hồng

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)

 Tập, (số), trang: 7, 358, 69-77

 Số ISSN/ISBN: 1859-4581

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 14

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt