Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn đến khả năng thành thục của lươn đồng (Monopterus albus Zuiew, 1793) nuôi tại Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn đến khả năng thành thục của lươn đồng (Monopterus albus Zuiew, 1793) nuôi tại Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Phạm Thị Hải Yến, Trần Vinh Phương, Võ Điều, Trần Quang Khánh Vân

 Đơn vị:

 Đăng tại: Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII - Viện nghiên cứu NTTS II

 Tập, (số), trang: 297-304

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2016

 File đính kèm:

 Số lần xem: 43

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt