MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG VÀ ĐẶC TÍNH CỦA CÁC GIỐNG LÚA MỚI CHỌN TẠO TRONG VỤ ĐÔNG – XUÂN NĂM 2018 – 2019 TẠI VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá một số đặc điểm về nông sinh học, năng suất, giá trị thương phẩm của hạt gạo và khả năng chống chịu sâu bệnh của một số giống mới được tuyển chọn. Các giống được thử nghiệm là 3 giống mới được chọn tạo tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là TD1, TD2, TD3, giống địa phương gạo đỏ ARI và giống đối chứng là giống Khang dân. Các thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD), mỗi giống được trồng với 3 lần nhắc lại, dưới điều kiện thời tiết của vụ Đông – Xuân 2019, tại viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy các giống khảo nghiệm có khả năng sinh trưởng và phát triển ổn định, cho năng suất khá và khả năng năng chống chịu sâu bệnh tốt. Giống TD3 đạt năng suất lúa (65,63 tạ/ha) tương đương so với giống đối chứng. Tỷ lệ gạo nguyên của các giống tuyển chọn cao hơn hẳn so với tỷ lệ gạo nguyên của giống đối chứng. Một số giống như TD1, TD3 và ARI có thể cho chất lượng cơm nấu tốt hơn giống đối chứng.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, phan thu thảo, Đặng Thanh Long, trần thị phương nhung, lê tiến dũng

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện, Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên

 Tập, (số), trang: 128, 1E, 143-152

 Số ISSN/ISBN: 2615-9678

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước: 0.5

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 242

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt