Isolation of Weissella cibaria from Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Gastrointestinal Tract and Evaluation of Its Pathogenic Bacterial Inhibition

 Nội dung tóm tắt: Isolation of Weissella cibaria from Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Gastrointestinal Tract and Evaluation of Its Pathogenic Bacterial Inhibition

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Nguyễn Đức Huy, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thúy Lan, Hoàng Tấn Quảng, Trần Quốc Dung, Trương Thị Phương Lan, Vũ Đức Hoàng, Nguyễn Thị Đông Phương

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện, Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men, Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Indian Journal of Science and Technology (0974-6846, E-ISSN: 0974-5645)

 Tập, (số), trang: 13, 10, 200 – 1212

 Số ISSN/ISBN: 0974-6846

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2020

 File đính kèm:

 Số lần xem: 50

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt