Isolation of the gene encoding dihydrodipicolinate synthase (DHDPS6) from Medicago truncatula

 Nội dung tóm tắt: Isolation of the gene encoding dihydrodipicolinate synthase (DHDPS6) from Medicago truncatula

 Thể loại: Không thuộc ISI/SCOPUS, có ISSN/ISBN

 Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Đặng Thanh Long, Phạm Thị Hồng Trang, Đinh Tiến Hoàng

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

 Đăng tại: Báo cáo Poster. The 7th AFOB Regional Symposium. Asian Biotechology: Research and Application (ARS, 2016)

 Tập, (số), trang: P414

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2016

 File đính kèm:

 Số lần xem: 23

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt