. Investigation of the relationship between bacteria growth and lipid production cultivating of microalgae chlorella vulgaris in seafood wastewater

 Nội dung tóm tắt:

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Thi Dong Phuong Nguyen, Nguyễn Đức Huy, Jun Wei Lim, Pau Loke Show

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Energies

 Tập, (số), trang: 12, 2282

 Số ISSN/ISBN: 1996-1073

 Chỉ số Impact factor: 2.7

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 28

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt