Investigation of the relationship between bacteria growth and lipid production cultivating of microalgae chlorella vulgaris in seafood wastewater

 Nội dung tóm tắt: Investigation of the relationship between bacteria growth and lipid production cultivating of microalgae chlorella vulgaris in seafood wastewater

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Nguyen Thi Dong Phuong, Nguyễn Đức Huy, Jun Wei Lim, Chih-Kai Chang, Hui Yi Leong, Thi Ngoc Thu Tran, Thi Bich Hau Vu, Thi Trung Chinh Nguyen , Pau Loke Show

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Energies (1996-1073)

 Tập, (số), trang: 12, 12,

 Số ISSN/ISBN: 1996-1073

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 27

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt