INFLUENCE OF FOLIAR FERTILIZERS ON GROWTH, DEVELOPMENT OF TORENIA FOURNIERI LINDEN IN WINTER – SPRING 2016 – 2017 IN THUA THIEN HUE

 Nội dung tóm tắt: The experiment was conducted in Winter–Spring 2016–2017 in Thua Thien Hue to identify a suitable foliar fertilizer for Torenia fournieri Linden that had a good growth and development, beautiful colour and long lifetime under local conditions. The experiment consisted of four treatments with three foliar fertilizers: Dau Trau MK 30-10-5, Gibberellin 25-10-10, and HVP. The control used sterilized water without the fertilizer. All the foliar fertilizers well influenced the growth and development of Torenia fournieri Linden. In which, the treatment with Dau Trau MK 30-10-5 displayed a good growth with high quality: highest plant height (45.73 cm), number of leaves (136), and plant diameter (34.90 cm); large flower diameter (2.94 cm), and lifetime of flower (6.60 days–the longest). This treatment also had the highest value/cost ratio (15.25).

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Thể, Trần Thị Xuân Phương, Trương Thị Hồng Hải, Trần Đăng Khoa

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development

 Tập, (số), trang: 126, 3E, 89-98

 Số ISSN/ISBN: 2588-1191

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2017

 File đính kèm:

 Số lần xem: 251

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt