Influence of Foliar Fertilizers on Growth and Development of Petunia hybrida in Winter-Spring2015-2016 in Thua Thien Hue

 Nội dung tóm tắt: The experiment was conducted in winter-spring 2015-2016 in Thua Thien Hue to identify different foliar fertilizer for Petunia hybrida having good growth and development, beautiful colors and long lifetime under local conditions. The experiment included four treatments with three kinds of forliar fertilizers—Dau Trau MK 30-10-5, gibberellin 25-10-10 and abscisic acid. The control treatment (T0) used sterilized water without foliar fertilizer. The results showed that all the foliar fertilizers influenced well on growth and development of Petunia hybrida. Dau Trau MK 30-10-5 helped Petunia hybrida have high quality and high value/cost ratio than the others.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Thể, Trần Thị Xuân Phương, Trương Thị Hồng Hải, Trần Đăng Khoa

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Journal of Agricultural Science and Technology A and B& Hue University Journal of Science

 Tập, (số), trang: 7, 40-47

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2017

 File đính kèm:

 Số lần xem: 273

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt