Increasing prevalence of Fasciola spp. in coastal area in Thua Thien Hue province, Viet Nam

 Nội dung tóm tắt: Increasing prevalence of Fasciola spp. in coastal area in Thua Thien Hue province, Viet Nam

 Thể loại: Không thuộc ISI/SCOPUS, có ISSN/ISBN

 Tác giả: Nguyễn Thị Nga, Lê Công Thịnh, Trần Quang Vui, Yasunobu Matsumoto

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine

 Đăng tại: The 84th Annual Meeting of Japanese Society of Parasitology

 Tập, (số), trang: 84, 64

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 26

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt