Identification and development of molecular markers linked to Phytophthora root rot resistance in pepper(Capsicum annuum L.)

 Nội dung tóm tắt: Identification and development of molecular markers linked to Phytophthora root rot resistance in pepper(Capsicum annuum L.)

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Jeong Ho Kim, Myoung Cheoul Cho, Soo Young Chae

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: European Journal of Plant Pathology (0929-1873, E-ISSN: 1573-8469)

 Tập, (số), trang: 135, 289-297

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2013

 File đính kèm:

 Số lần xem: 17

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt