High prevalence of cattle fascioliasis in coastal areas of Thua Thien Hue province, Vietnam

 Nội dung tóm tắt: High prevalence of cattle fascioliasis in coastal areas of Thua Thien Hue province, Vietnam

 Thể loại: Không thuộc ISI/SCOPUS, có ISSN/ISBN

 Tác giả: Nguyễn Thị Nga, Lê Công Thịnh, Võ Đức Cơ Minh, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Thị Lý, Hồ Thị Khánh, Nguyễn Văn Quyết, Trần Quang Vui, Yasunobu Matsumoto

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine

 Đăng tại: The Journal of Veterinary Medical Sciemce

 Tập, (số), trang: 79, 6, 1035-1042

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2017

 File đính kèm:

 Số lần xem: 33

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt