Heavy Metal Tolerance of Novel Papiliotrema Yeast Isolated from Vietnamese Mangosteen

 Nội dung tóm tắt: Heavy Metal Tolerance of Novel Papiliotrema Yeast Isolated from Vietnamese Mangosteen

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Phú, Trương Thị Hồng Hải

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Tế bào

 Đăng tại: Mycobiology (1229-8093, E-ISSN: 2092-9323)

 Tập, (số), trang:

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2020

 File đính kèm:

 Số lần xem: 47

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt