Genetic diversity and toxic genes analysis of Vibrio spp. isolated from white leg shrimp and marine fishes cultured in Tam Giang lagoon in Thua Thien Hue province, Vietnam

 Nội dung tóm tắt: Genetic diversity and toxic genes analysis of Vibrio spp. isolated from white leg shrimp and marine fishes cultured in Tam Giang lagoon in Thua Thien Hue province, Vietnam

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Trương Thị Hồng Hải, Phạm Thị Hải Yến, Trần Quang Khánh Vân, Hồ Thị Tùng, Mạc Như Bình, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Indian Journal of Science and Technology (0974-6846, E-ISSN: 0974-5645)

 Tập, (số), trang: 13, 13, 1412-1422

 Số ISSN/ISBN: 0974-5645

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2020

 File đính kèm:

 Số lần xem: 38

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt