Evaluation of Introduced Pepper Accessions forAgronomic Characteristics in Summer-Autumn Season2014 at Thua Thien Hue

 Nội dung tóm tắt: Evaluation of Introduced Pepper Accessions forAgronomic Characteristics in Summer-Autumn Season2014 at Thua Thien Hue

 Thể loại: Không thuộc ISI/SCOPUS, có ISSN/ISBN

 Tác giả: Thao Thu Phan, Trương Thị Hồng Hải, Tho Huu Nguyen

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science (2161-6256 (A); 2161-6264 (B))

 Tập, (số), trang: 5, 484-490

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 13

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt