Evaluation of Genetic diversity by DNA barcoding of local lotus populations from Thua Thien Hue province

 Nội dung tóm tắt: Evaluation of Genetic diversity by DNA barcoding of local lotus populations from Thua Thien Hue province

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lý Thùy Trâm,, Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men, Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Indian Journal of Agricultural Research (0367-8245, E-ISSN: 0976-058X)

 Tập, (số), trang:

 Số ISSN/ISBN: 0367-8245, E-ISSN: 0976-058X

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2020

 File đính kèm:

 Số lần xem: 54

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt