Enhanced Enzymatic Saccharification of Wheat Flour Arabinoxylan and Barley Straw Using Recombinant Hemicellulases

 Nội dung tóm tắt: Enhanced Enzymatic Saccharification of Wheat Flour Arabinoxylan and Barley Straw Using Recombinant Hemicellulases

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Nguyễn Đức Huy, Thiyagarajan Saravanakumar, Sang Hoon Ha, Seung-Moon Park

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Biotechnology and Bioprocess Engineering (1226-8372, E-ISSN: 1976-3816)

 Tập, (số), trang: 25, 3, 431–441

 Số ISSN/ISBN: 1226-8372

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2020

 File đính kèm:

 Số lần xem: 35

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt