Effect of salicylic acid and yeast extract on curcuminoids biosynthesis gene expression and curcumin accumulation in cells of Curcuma zedoaria

 Nội dung tóm tắt: Effect of salicylic acid and yeast extract on curcuminoids biosynthesis gene expression and curcumin accumulation in cells of Curcuma zedoaria

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Ngọc Lương, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Hoàng Lộc

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện, Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Journal of Plant Biotechnology (1229-2818)

 Tập, (số), trang: 46, 3, 172-179

 Số ISSN/ISBN: 2384-1397

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 24

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt