Distribution of DArT Markers in a Genetic Linkage Map of Tomato

 Nội dung tóm tắt: Distribution of DArT Markers in a Genetic Linkage Map of Tomato

 Thể loại: Không thuộc ISI/SCOPUS, có ISSN/ISBN

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Elaine Graham, Elisabeth Esch, Jaw-Fen Wang

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Korean Journal Horticulture Science Technology

 Tập, (số), trang: 28, 4, 664-671

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2010

 File đính kèm:

 Số lần xem: 216

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt