Direct regulation of TLR5 expression by caveolin-1

 Nội dung tóm tắt: Direct regulation of TLR5 expression by caveolin-1

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Lim Jae Sung, Nguyễn Thị Kim Cúc, Jung Min Han, Ik Soon Jang, Clair Fabian, Kyung A Cho

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Tế bào

 Đăng tại: Molecules and Cells (1016-8478, E-ISSN: 0219-1032)

 Tập, (số), trang: 38, 12, 1111-1114

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 16

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt