Development of Gene-based Markers for the Bs2 Bacterial Spot Resistance Gene for Marker-assisted Selection in Pepper (Capsicum spp.)

 Nội dung tóm tắt: Development of Gene-based Markers for the Bs2 Bacterial Spot Resistance Gene for Marker-assisted Selection in Pepper (Capsicum spp.)

 Thể loại: Không thuộc ISI/SCOPUS, có ISSN/ISBN

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Ki-Taek Kim, Su Kim, Myoung-Cheol Cho

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Horticulture, Environment, and Biotechnology

 Tập, (số), trang: 52, 1, 65-73

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2011

 File đính kèm:

 Số lần xem: 44

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt