Conversion of the random amplified polymorphic DNA (RAPD) marker UBC#116 linked to Fusarium crown and root rot resistance gene (Frl) into a co-dominant sequence characterized amplified region (SCAR)marker for marker-assisted selection of tomato

 Nội dung tóm tắt: Conversion of the random amplified polymorphic DNA (RAPD) marker UBC#116 linked to Fusarium crown and root rot resistance gene (Frl) into a co-dominant sequence characterized amplified region (SCAR)marker for marker-assisted selection of tomato

 Thể loại: Không thuộc ISI/SCOPUS, có ISSN/ISBN

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, HakSoon Choi, Myoung Cheoul Cho, Hye Eun Lee

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: African Journal of Biotechnology

 Tập, (số), trang: 10, 54, 11130-11136

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2011

 File đính kèm:

 Số lần xem: 48

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt