Construction of a Genetic Linkage Map for Mapping Phytophthora capsici Resistance Using ‘YCM334 x Tean’ Recombinant Inbred Line Population

 Nội dung tóm tắt: Construction of a Genetic Linkage Map for Mapping Phytophthora capsici Resistance Using ‘YCM334 x Tean’ Recombinant Inbred Line Population

 Thể loại: Không thuộc ISI/SCOPUS, có ISSN/ISBN

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, JH. Park, Y. Chea

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Korean Journal Horticulture Science Technology

 Tập, (số), trang: 27, Supply II, 83

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2009

 File đính kèm:

 Số lần xem: 13

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt