Construction of a Genetic Linkage Map and Mapping Quatitative Trait Loci for Bacterial wilt Resistance in Tomato Variety Hawaii 7996

 Nội dung tóm tắt: Construction of a Genetic Linkage Map and Mapping Quatitative Trait Loci for Bacterial wilt Resistance in Tomato Variety Hawaii 7996

 Thể loại: Không thuộc ISI/SCOPUS, có ISSN/ISBN

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Jaw-Fen Wang, E.B. Graham, E. Esch

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: The First Asian Horticultural Congress (AHC 2008)

 Tập, (số), trang: 85

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2008

 File đính kèm:

 Số lần xem: 6

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt