Comparative Mapping of Consensus SSR Markers in an Intraspecific F8 Recombinant Inbred Line Population in Capsicum

 Nội dung tóm tắt: Comparative Mapping of Consensus SSR Markers in an Intraspecific F8 Recombinant Inbred Line Population in Capsicum

 Thể loại: Không thuộc ISI/SCOPUS, có ISSN/ISBN

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Ki-Taek Kim, Su Kim, Young Chae

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Horticulture, Environment, and Biotechnology

 Tập, (số), trang: 51, 3, 193-206

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2010

 File đính kèm:

 Số lần xem: 207

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt