Cloning, expression and characterization of catechol 1,2-dioxygenase from Burkholderia cepacia

 Nội dung tóm tắt: Cloning, expression and characterization of catechol 1,2-dioxygenase from Burkholderia cepacia

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Trần Vũ Ngọc Thi, Dương Đức Hoàng Sinh, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Tuệ, Masaki Shintani, Kazuhide Kimbara, Nguyễn Hoàng Lộc

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Journal of General and Applied Microbiology (0022-1260, E-ISSN: 1349-8037)

 Tập, (số), trang: Article ID: 2019.06.,

 Số ISSN/ISBN: 0022-1260

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 12

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt