Cloning and optimizing the expression of the DHDPS gene in the Medicago truncatula

 Nội dung tóm tắt: Cloning and optimizing the expression of the DHDPS gene in the Medicago truncatula

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

 Đăng tại: Legume Research (0250-5371)

 Tập, (số), trang: LR-482, 1-6

 Số ISSN/ISBN: 0250-5371

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 20

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt