Characterizations and fibrinolytic activity of serine protease from Bacillus subtilis C10

 Nội dung tóm tắt: Characterizations and fibrinolytic activity of serine protease from Bacillus subtilis C10

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Trần Mễ Khuê, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Lộc

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Current Pharmaceutical Biotechnology (1389-2010, E-ISSN: 1873-4316)

 Tập, (số), trang:

 Số ISSN/ISBN: 1389-2010

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 53

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt