Characterization and antifungal activity of extracellular chitinase from a biocontrol fungus, Trichoderma asperellum PQ34

 Nội dung tóm tắt: Characterization and antifungal activity of extracellular chitinase from a biocontrol fungus, Trichoderma asperellum PQ34

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Đức Huy, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Trần Thị Thu Hà

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện, Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Mycology (2150-1203, E-ISSN: 2150-1211)

 Tập, (số), trang: DOI:10.1080/21501203,

 Số ISSN/ISBN: 2150-1203

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 16

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt