Antibacterial activity of silver nanoparticles against Aeromonas spp. and Vibrio spp. isolated from aquaculture water environment in Thua Thien Hue

 Nội dung tóm tắt: A silver nanoparticle solution prepared at the Center for Incubation and Technology Transfers was used in the current study. The nanoparticles have an average size of 15.0 nm. The silver nanoparticle solution exhibits an antibacterial activity to Aeromonas hydrophyla and Aeromonas caviae isolated from fresh water fish ponds and Vibrio harveyi and Vibrio alginoliticus isolated from white shrimp ponds. The silver nanoparticle solution at a concentration of 25 ppm inhibits A. caviae and A. hydrophila, and the peak attenuation time was 24 hours after exposure to the bacteria. The solution at a concentration of 12.5 ppm also inhibits Vibrio harveyi and Vibrio alginoliticus, and the peak attenuation time was 48 hours after exposure to the bacteria.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Văn Khanh, Phan Văn Cư

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ enzyme và protein

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)

 Tập, (số), trang: 128, 3B(2019), P.5-16

 Số ISSN/ISBN: 2588–1191

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước: 0,75

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 105

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt