Ảnh hưởng của nồng độ muối đến tốc độ sinh trưởng của cá rô đầu vuông (Anabas testudineus Bloch, 1792).

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu này đã được tiến hành trên cá rô đầu vuông tại Trung tâm nghiên cứu và thực hành thủy sản – Trường Đại học Nông Lâm Huế từ tháng 8 đến tháng 11/2012, với mục tiêu xác định ảnh hưởng của nồng độ muối đến tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá rô đầu vuông. Nghiên cứu được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức 4, 8, 12, 16‰ và lô đối chứng (nước ngọt) với 3 lần lập lại. Nội dung chính của thí nghiệm là: sự biến động các yếu tố môi trường (nhiệt độ, pH, DO, NH3); sinh trưởng về khối lượng, chiều dài; mối tương quan trong sinh trưởng giữa khối lượng và chiều dài; tỷ lệ sống; lượng ăn vào; hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR); Hiệu quả kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy: sự sinh trưởng, tỷ lệ sống ở các nghiệm thức 4, 8, 12‰ không sai khác có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với lô đối chứng, nghiệm thức 16‰ đạt thấp nhất và có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với lô đối chứng; về lượng ăn vào, FCR ở nghiệm thức 4 và 8‰ không sai khác so với lô đối chứng, còn nghiệm thức 12 và 16‰ sai khác có ý nghĩa thống kê so với lô đối chứng; về hiệu quả kinh tế của các nghiệm thức 8, 12‰ tương đương với lô đối chứng, nghiệm thức 4‰ cao hơn so với lô đối chứng, nghiệm thức 16‰ thấp hơn so với lô đối chứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nuôi cá rô đầu vuông thương phẩm ở độ mặn từ 0 đến 12‰ cho tăng trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả kinh tế cao.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Ngô Hữu Toàn, Nguyễn Văn Khanh

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ enzyme và protein

 Đăng tại: Tạp Chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 Tập, (số), trang: 4/2014, 137-143

 Số ISSN/ISBN: ISSN 1859-4581

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước: 1

 Năm công bố: 2014

 File đính kèm:

 Số lần xem: 98

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt