Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng và mật độ ban đầu đến sinh trưởng của vi tảo Nanochloropsis oculata và thử nghiệm nuôi sinh khối trong điều kiện ánh sáng tự nhiên ở Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng, mật độ ban đầu đến sinh trưởng của vi tảo Nanochloropsis oculata và thử nghiệm nuôi sinh khối trong điều kiện nuôi kín (túi nilon) và nuôi hở (thùng xốp) với các điều kiện nuôi cơ bản. Kết quả cho thấy vi tảo Nanochloropsis oculata sinh trưởng tốt nhất trong môi trường Walne. Thể tích tiếp giống ban đầu 20% (Vgiống/Vmt) cho kết quả phát triển tốt nhất với mật độ cực đại (54,95 ± 3,03) × 105 tế bào/mL sau 9 ngày nuôi cấy, có pha cân bằng ổn định. Nuôi sinh khối vi tảo Nanochloropsis oculata trong điều kiện ánh sáng tự nhiên trong điều kiện nuôi kín (túi nilon 50 L) sau 8 ngày nuôi mật độ tảo đạt cực đại (60,69 ± 4,43) × 105 tế bào/mL và nuôi hở (thùng xốp 50 L) có kích thước (540 × 385 × 300 mm) chỉ đạt (39,56 ± 2,68) × 105 tế bào/mL.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trần Vinh Phương, Lê Thị Tuyết Nhân, Nguyễn Văn Khanh, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Văn Huy

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Tế bào, Phòng thí nghiệm Công nghệ enzyme và protein

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 127, 1C, 211-220

 Số ISSN/ISBN: 1859–1388

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 61

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt