Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng, mật độ ban đầu đến sinh trưởng của hai loài tảo biển Chaetoceros muelleri, Tetraselmis suecica và thử nghiệm nuôi sinh khối trong điều kiện ánh sáng tự nhiên ở Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng, mật độ ban đầu đến sinh trưởng của vi tảo Chaetoceros muelleri, Tetraselmis suecica và thử nghiệm nuôi sinh khối trong điều kiện ánh sáng tự nhiên với các điều kiện nuôi cơ bản nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy chủng Chaetoceros muelleri phát triển tốt nhất trong môi trường F/2, chủng Tetraselmis suecica phát triển tốt nhất trong môi trường Walne. Với thể tích tiếp giống ban đầu chiếm 10% thể tích môi trường nuôi, chủng Chaetoceros muelleri phát triển tốt nhất với mật độ cực đại (5,55 ± 0,05)×105 tế bào/mL sau 11 ngày nuôi cấy, có pha cân bằng ổn định, chủng Tetraselmis suecica phát triển tốt với thể tích tiếp giống ban đầu 15% tổng thể tích môi trường nuôi với (13,48 ± 0,09)×104 tế bào /mL ở ngày nuôi thứ 9 và có pha cân bằng ổn định. Sinh khối Chaetoceros muelleri nuôi ngoài tự nhiên sau 8 ngày ở thể tích 50 L đạt mật độ cực đại (4,31 ± 0,08)×105 tế bào/mL và ở thể tích 1000L đạt mậ độ cực đại (9,23 ± 0,32)×104 tế bào /mL khi nuôi sinh khối trong bể composite 1000 L sau 6 ngày nuôi cấy

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh, Phạm Thị Hải Yến, Kiều Thị Huyền, Võ Đức Nghĩa, Lê Thị Tuyết Nhân

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ enzyme và protein, Phòng thí nghiệm Tế bào

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 Tập, (số), trang: 126, 3D, 119-129

 Số ISSN/ISBN: ISSN 2588–1191

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2017

 File đính kèm:

 Số lần xem: 188

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt