Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm các đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2023

Thực hiện Quyết định số 1433/QĐ-ĐHH ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế, ngày 20/10/2022, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm của 02 đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2023 do Viện làm đơn vị chủ trì, gồm đề tài: “Nghiên cứu khả năng xử lý độ mặn và một số kim loại trong nước ngầm bị nhiễm mặn bằng vật liệu hấp phụ sinh học từ vỏ chuối” và đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm nano bạc đến khả năng đối kháng một số vi sinh vật gây hại trên cây sen trắng trồng ở Thừa Thiên Huế”. Thành viên các Hội đồng là những nhà khoa học đến từ các đơn vị trong Đại học Huế.

Các Hội đồng đã nhận xét, trao đổi, thảo luận và đánh giá các thuyết minh đề tài về: tổng quan vấn đề nghiên cứu; tính cấp thiết của đề tài; mục tiêu, phương pháp và nội dung nghiên cứu; tiến độ thực hiện; sản phẩm dự kiến; năng lực của chủ nhiệm và các thành viên tham gia đề tài; tiềm lực của cơ quan chủ trì; kinh phí thực hiện đề tài. Cả 02 thuyết minh đề tài đăng ký được Hội đồng đánh giá, ghi nhận và được tuyển chọn để thực hiện từ năm 2023.

Hội đồng cũng đề nghị chủ nhiệm và các thành viên thực hiện các đề tài tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung thuyết minh đề tài theo kết luận của Hội đồng và ý kiến của các thành viên Hội đồng.

Một số hình ảnh trong quá trình họp Hội đồng:

Đại diện nhóm đề tài “Nghiên cứu khả năng xử lý độ mặn và một số kim loại trong nước ngầm bị nhiễm mặn bằng vật liệu hấp phụ sinh học từ vỏ chuối” báo cáo trước Hội đồng

Đại diện nhóm đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm nano bạc đến khả năng đối kháng một số vi sinh vật gây hại trên cây sen trắng trồng ở Thừa Thiên Huế” báo cáo trước Hội đồng

 

Tiếng Việt