Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật Y sinh tiên tiến thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Ngày nay, khoa học kỹ thuật ngày càng được quan tâm và phát triển, gắn liền với đời sống, hiện diện trong mọi lĩnh vực nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Như một hệ quả tất yếu của xã hội, một ngành khoa học tân tiến đã ra đời, đó là ngành Khoa học Y Sinh.

 Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật Y sinh tiên tiến trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế; ngày 17 tháng 04 năm 2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã ra quyết định số 47/QĐ-VCNSH về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật Y sinh tiên tiến thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Trung tâm).

Trung tâm có các chức năng chính là nghiên cứu khoa học, sản xuất và thử nghiệm một số sản phẩm phục vụ nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực Y-Sinh theo hướng ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh ở người và động vật; Thực hiện các dịch vụ và hợp đồng KHCN, tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn về ứng dụng một số kỹ thuật sinh học phân tử tiên tiến dùng trong nghiên cứu chẩn đoán bệnh và các hoạt động khoa học công nghệ khác.

Viện với đội ngũ cán bộ, nhà khoa học được đào tạo chuyên sâu ở trong và ngoài nước về các lĩnh vực công nghệ sinh học khác nhau, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật Y sinh tiên tiến thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế được thành lập sẽ góp một phần quan trọng không chỉ về mặt khoa học công nghệ mà còn mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp và gián tiếp tương đối với xã hội.

Một số thiết bị, máy móc tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật Y sinh tiên tiến thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

 

 

 

 

 

Tiếng Việt