PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ

 —♦—

I. TÊN GỌI

Tên Tiếng Việt: Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử

Tên Tiếng Anh: Laboratory of Molecular Biology

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng, sản xuất và thử nghiệm một số sản phẩm phục vụ chẩn đoán và điều trị một số bệnh ở người, động vật và thực vật; thực hiện các dịch vụ và hợp đồng khoa học công nghệ (KHCN), xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm và di truyền trên người, động vật và thực vật; tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn về ứng dụng một số kỹ thuật sinh học phân tử tiên tiến dùng trong nghiên cứu chẩn đoán bệnh; tư vấn xây dựng, vận hành phòng thí nghiệm sinh học phân tử và các hoạt động KHCN khác.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trình độ cao

Phòng thí nghiệm tập trung nghiên cứu cơ bản chuyên sâu và ứng dụng tiên tiến nhằm xây dựng các phương pháp multiplex PCR/ Realtime PCR đa gen, phát triển các kit chẩn đoán để hướng đến ứng dụng trong chẩn đoán một số bệnh do vi sinh vật gây nên ở người, động vật và thực vật; định tuýp vi khuẩn/virus gây bệnh trên người, động vật và thực vật;

Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng mạng lưới cùng tham gia xét nghiệm SARS-CoV-2 trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2.2. Thực hiện dịch vụ KHCN

Tư vấn thiết kế phòng thí nghiệm, trung tâm, Viện nghiên cứu về ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử tiên tiến trong nghiên cứu và chẩn đoán bệnh và các kỹ thuật có liên quan;

Chuyển giao công nghệ: chuyển giao các quy trình chẩn đoán và quy trình xây dựng các kít chẩn đoán;

Thực hiện các dịch vụ KHCN khác thuộc lĩnh vực hoạt động thông qua các hợp đồng KHCN theo thoả thuận;

Thực hiện các hợp đồng dịch vụ xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm và di truyền trên người, động vật và thực vật.

2.3. Đào tạo

Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn (1 tuần/lớp) theo chương trình đào tạo liên tục với các kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản và nâng cao cho các học viên/chuyên viên xét nghiệm khu vực Miền Trung-Tây Nguyên và các tỉnh phụ cận.

2.4. Sản xuất

Nghiên cứu sản xuất kít chẩn đoán, hóa chất và các sản phẩm khác chuyên biệt cho lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán đột biến gen, định loại virus/vi khuẩn.

2.5. Hợp tác

Tham gia hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế;

Các hoạt động khác phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, điều kiện, năng lực của Phòng thí nghiệm và quy định của pháp luật.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

– 01 Trưởng phòng;

– 04 cán bộ cơ hữu;

– 21 cán bộ kiêm nhiệm (tuỳ theo quy mô hoạt động của PTN ở từng thời điểm). Ngoài ra, PTN còn thường xuyên liên kết hợp tác tổ chức, đơn vị trong và ngoài Đại học Huế thông qua đội ngũ cán bộ phối hợp.

TT Họ và tên Học hàm/học vị Chuyên ngành Đơn vị công tác Vị trí công việc
I Đội ngũ cán bộ chuyên môn của phòng thí nghiệm
1 Trương Thị Hồng Hải PGS.TS Khoa học nghề vườn/CNSH Viện CNSH Trưởng phòng
Kiêm nhiệm
2 Nguyễn Đức Huy TS Công nghệ sinh học Viện CNSH Nghiên cứu viên
3 Hồ Thị Hoàng Nhi KS. Công nghệ sinh học Viện CNSH Nghiên cứu viên
4 Nguyễn Lê Qúy Bảo KS. Công nghệ thực phẩm Viện CNSH Nghiên cứu viên
5 Lê Hoàng Duy Minh KS. Công nghệ sinh học Viện CNSH Nghiên cứu viên
6 Hoàng Tấn Quảng TS Sinh lý thực vật/ Công nghệ sinh học Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm
7 Nguyễn Thị Kim Cúc TS Y sinh Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm
8 Nguyễn Văn Phi Hùng TS Nông nghiệp Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm
9 Huỳnh Văn Chương TS Thú y Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm
10 Nguyễn Bảo Hưng TS Công nghệ sinh học Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm
11 Đặng Thanh Long ThS Sinh học thực nghiệm Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm
12 Trần Thúy Lan ThS Sinh học phân tử Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm
13 Phạm Thị Diễm Thi ThS Công nghệ sinh học Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm
14 Nguyễn Thị Diễm ThS Khoa học cây trồng Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm
15 Nguyễn Văn Phú ThS Công nghệ sinh học Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm
16 Nguyễn Quang Hoàng Vũ ThS Sinh học thực nghiệm Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm
17 Tống Thị Huế ThS Nông nghiệp Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm
18 Nguyễn Thị Oanh CN Khoa học môi trường Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm
II Đội ngũ cán bộ hành chính phòng thí nghiệm
19 Nguyễn Tiến Long TS Khoa học cây trồng Viện CNSH Trưởng bộ phận hành chính kiêm nhiệm
20 Nguyễn Quang Cơ TS Nông nghiệp Viện CNSH Phó trưởng bộ phận hành chính kiêm nhiệm
21 Nguyễn Thị Diệu Thể ThS Nông nghiệp Viện CNSH Cán bộ hành chính kiêm nhiệm
22 Nguyễn Thị Thu Thảo KS Phát triển nông thôn Viện CNSH Cán bộ hành chính kiêm nhiệm
23 Thân Thị Mỹ Linh CN Kế toán kiểm toán Viện CNSH Cán bộ hành chính kiêm nhiệm
24 Đặng Văn Thảo CN Kinh tế nông nghiệp Viện CNSH Cán bộ hành chính kiêm nhiệm
25 Trần Thị Hương Trà Trung cấp Viện CNSH Nhân viên hành chính kiêm nhiệm
26 Lê Văn Luận Viện CNSH Nhân viên hành chính kiêm nhiệm

 

Tiếng Việt