PHÒNG KHOA HỌC, ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

—♦—

I. TÊN GỌI

Tên Tiếng Việt: Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Tên Tiếng Anh: Office of Science, Training and International Cooperation

TS. Nguyễn Đức Huy

Phụ trách Phòng
Điện thoại: 0234 3819335
                 0916 066 357
Email: ndhuy@hueuni.edu.vn


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Khoa học – Đào tạo và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng trong quản lý, triển khai và chủ trì thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế của Viện.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu khoa học và đào tạo

– Chủ trì xây dựng, triển khai, báo cáo kết quả thực hiện các chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm; các chương trình, dự án về nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, hợp tác quốc tế, đào tạo, thông tin của Viện.

– Chủ trì xây dựng và trình Viện trưởng các quy chế, quy định, biểu mẫu phục vụ công tác quản lý khoa học đào tạo của Viện.

– Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổ chức nghiệm thu, báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ/dự án về nghiên cứu khoa học, môi trường, khảo nghiệm.

– Tham gia thực hiện, xây dựng và chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng cấp quốc gia, cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp Đại Học Huế, cấp Viện; các dự án trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp và các lĩnh vực có liên quan.

– Trình Viện trưởng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm.

– Quản lý và lưu trữ hồ sơ của các đề tài, nhiệm vụ và dự án về nghiên cứu khoa học.

– Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo, tham gia Hội đồng Sáng kiến của Viện.

– Quản lý, tổ chức các khóa tập huấn, các chương trình đào tạo về khoa học công nghệ do Viện triển khai.

– Quản lý, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin của Viện bao gồm mạng nội bộ, máy chủ, trang Web, email và thư viện.

– Tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, triển lãm, hội chợ trong và ngoài nước.

– Chủ trì biên tập, phát hành các ấn phẩm, giới thiệu các sản phẩm khoa học, đào tạo của Viện; hỗ trợ công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện trên các tạp chí.

– Liên kết với các doanh nghiệp, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, các đơn vị trong và ngoài Viện để chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu khoa học.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

2.2. Hợp tác quốc tế

– Hướng dẫn đăng ký tiến bộ kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích về nghiên cứu khoa học của Viện; Xúc tiến hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác với các đơn vị trong nước và nước ngoài; Xây dựng chương trình, tổ chức tiếp đón và làm việc với các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Viện.

– Nghiên cứu, đề xuất các chương trình đào tạo quốc tế và chất lượng cao.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tham gia và xây dựng đề tài, dự án, chương trình trọng điểm Công nghệ sinh học, nông nghiệp, chăn nuôi và  thủy sản trong và ngoài nước.

– Thành lập, tổ chức các lớp học thuộc các chương trình đào tạo quốc tế và chất lượng cao.

– Phối hợp, tham gia tổ chức, quản lý các khóa đào tạo bằng tiếng nước ngoài.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn theo quy định.

– Là đầu mối liên hệ với: Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa Học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp, Đại sứ quán, cơ quan đại diện các nước trình Viện trưởng đề xuất Đại học Huế ra quyết định cử cán bộ đi đào tạo, công tác ở nước ngoài.

– Chủ động liên hệ, lựa chọn đối tác thích hợp, tổ chức, thực hiện các dự án quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật; tiếp nhận, khai thác nguồn viện trợ; tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo quốc tế.


III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Chức vụ Số điện thoại Email
1 Nguyễn Đức Huy TS Phụ trách phòng 0916 066 357 ndhuy@hueuni.edu.vn
2 Nguyễn Thị Xuân Thu TS Chuyên viên 0905 635 726 nguyenthixuanthu@hueuni.edu.vn
3 Nguyễn Thị Diệu Thể ThS Chuyên viên 0327 233 507 ntdthe@hueuni.edu.vn
4 Nguyễn Thị Thu Thảo KS Chuyên viên 0392 663 124 nttthao.huib@hueuni.edu.vn
Tiếng Việt