Công nhận kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Bộ

Ngày 28/02/2019 Giám đốc Đại học Huế đã có Quyết định số 202/QĐ-ĐHH về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và mô hình nuôi thương phẩm Ngao dầu (Meretrix meretrix Linnaeus, 1758) ở khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai Thừa Thiên Huế”, mã số: B2016-DHH-01 do ThS. Trần Vinh Phương làm chủ nhiệm, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là cơ quan thực hiện, Đại học Huế là cơ quan chủ trì.

Sau khi hoàn thành các nội dung nghiên cứu trong thuyết minh, đề tài đã đạt được các sản phẩm chính sau:

– Đào tạo: 01 thạc sĩ  và 04 kỹ sư

– Khoa học: 02 bài báo đăng tại tạp chí Khoa học Đại học Huế.

– Ứng dụng: 01 Quy trình công nghệ sản xuất giống Ngao dầu; Sản xuất thành công 110.000 con Ngao giống (0,3 – 0,5 cm); 01 mô hình nuôi thương phẩm Ngao dầu.

Chủ nhiệm đề tài và các cán bộ tham gia thực hiện đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu và đề tài được đánh giá xếp loại đạt.

Tiếng Việt