Effect of Biofat on Growing Performance and Health Status of Post- Weaning Piglets

 Nội dung tóm tắt: Effect of Biofat on Growing Performance and Health Status of Post- Weaning Piglets

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Bùi Văn Lợi, Phan Bá Thủy

 Đơn vị:

 Đăng tại: ISIS (0021-1753, 1545-6994)

 Tập, (số), trang: (2), 3, 99-105

 Số ISSN/ISBN: 2582-0370

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 16

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt