Conversion of an RAPD Marker to Co-dominant SCAR Marker and Its Application in Marker-assisted Selection for Fusarium Crown and Root Rot (Frl) Resistance in Tomato

 Nội dung tóm tắt: Conversion of an RAPD Marker to Co-dominant SCAR Marker and Its Application in Marker-assisted Selection for Fusarium Crown and Root Rot (Frl) Resistance in Tomato

 Thể loại: Không thuộc ISI/SCOPUS, có ISSN/ISBN

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, HS. Choi, MC. Cho

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Korean Journal Horticulture Science Technology 29

 Tập, (số), trang: 29, SUPPL. I, 103

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2011

 File đính kèm:

 Số lần xem: 11

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt