Cloning and expression of gene FanC-2NT encoding K99-2NT fimbrial antigen of enterotoxigenic Escherichia coli from diarrheic post-weaning piglets.

 Nội dung tóm tắt: Cloning and expression of gene FanC-2NT encoding K99-2NT fimbrial antigen of enterotoxigenic Escherichia coli from diarrheic post-weaning piglets.

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Le My Tieu Ngoc, Doan Thi Tam, Trần Thúy Lan, Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện, Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Periodicum Biologorum (0031-5362)

 Tập, (số), trang: 117, 3, 435-440

 Số ISSN/ISBN: 0031-5362

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 16

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt