Vi khuẩn lam độc nước ngọt

 Nội dung tóm tắt: Vi khuẩn lam độc nước ngọt

 Thể loại: Chuyên khảo

 Tác giả: Đặng Đình Kim, Dương Thị Thủy, Nguyễn Thị Thu Liên, Đào Thanh Sơn, Lê Thị Phương Quỳnh, Đỗ Hồng Lan Chi

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang:

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2014

 File đính kèm:

 Số lần xem: 33

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt