Vài nét về công danh và sự nghiệp của danh tướng Nguyễn Tri Phương

 Nội dung tóm tắt: Vài nét về công danh và sự nghiệp của danh tướng Nguyễn Tri Phương

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Diễm, Phạm Nhân Đức

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Tế bào

 Đăng tại: Kỷ yếu Hội thảo: Vai trò Nguyễn Tri Phương trên mặt trận Đà Nẵng trong kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860)

 Tập, (số), trang: 105 - 111

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2009

 File đính kèm:

 Số lần xem: 80

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt