Use of Cf-9 Gene-based Markers in Marker-assisted Selection toScreen Tomato Cultivars with Resistance to Cladosporium fulvum

 Nội dung tóm tắt: Use of Cf-9 Gene-based Markers in Marker-assisted Selection toScreen Tomato Cultivars with Resistance to Cladosporium fulvum

 Thể loại: Thuộc danh mục SCOPUS

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, HakSoon Choi, Myoung Cheoul Cho, Hye Eun Lee

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Horticulture Environment and Biotechnology (2211-3452)

 Tập, (số), trang: 52, 2, 204-210

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2011

 File đính kèm:

 Số lần xem: 31

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt