Thực tập Công nghệ sinh học

 Nội dung tóm tắt: Thực tập Công nghệ sinh học

 Thể loại: Chuyên khảo

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên, Ngô Thị Tường Châu, Nguyễn Hữu Thuần Anh, Lê Thị Hà Thanh

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang:

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 24

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt