The comparative study on phycobiliproteins of two species of cyanobacteria, Anabaena azotica and A. oryzae.

 Nội dung tóm tắt: The comparative study on phycobiliproteins of two species of cyanobacteria, Anabaena azotica and A. oryzae.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Tran Van Nhi, Nguyễn Thị Thu Liên

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Annual report 1996 of Institute of Biotechnology. Publishing house Science and Technic. Hanoi.

 Tập, (số), trang:

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 1997

 File đính kèm:

 Số lần xem: 27

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt