Sử dụng chỉ thị phân tử để thăm dò khả năng sinh độc tố microcystin ở các loài vi khuẩn lam Microcystis spp. từ các thủy vực ở Việt Nam

 Nội dung tóm tắt: Sử dụng chỉ thị phân tử để thăm dò khả năng sinh độc tố microcystin ở các loài vi khuẩn lam Microcystis spp. từ các thủy vực ở Việt Nam

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên, Nguyễn Phan Bảo Thành, Hoang Tien Hien, Tran Thi My Hoa

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Công nghệ sinh học, Hà Nội

 Tập, (số), trang: 8, 3B, 1709-1716

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2010

 File đính kèm:

 Số lần xem: 21

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt